top of page

Privacy verklaring

Versie: 01-11-2021
Muziekvereniging Mozart te Yerseke hecht veel waarde aan de bescherming van jouw
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe
wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacy verklaring Muziekverenging Mozart Yerseke

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Muziekvereniging Mozart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
 Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacyverklaring;
 Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van jouw persoonsgegevens;
 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en waarvoor door de betrokkene
toestemming is verleend.
 Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, jou hierop willen
wijzen en deze respecteren.
Als muziekvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien
je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Mozart verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en): Ledenadministratie, contributieheffing, aanmelding muziekopleiding,
informatieverstrekking en uitnodigingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Mozart de volgende persoonsgegevens
van je vragen:
 naam, voornaam, tussenvoegsel, voorletters
 geboortedatum
 adres, postcode, woonplaats
 telefoonnummer(s)
 e-mailadres
 geslacht
 IBAN nummer.
Jouw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Mozart opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en
daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Mediacode
Muziekvereniging Mozart gebruikt in haar media uitingen (sociale media, website, persberichten e.d.)
veelvuldig concertregistraties, foto en ander beeldmateriaal. De vereniging heeft de intentie hiermee
zorgvuldig om te gaan en mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen. Indien een lid
bezwaar heeft tegen publicatie dan kan dit ten alle tijde gemeld worden. Indien een lid of ander
persoon ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in verenigingsuitingen, roepen wij nadrukkelijk
op dit direct te melden. Beelden zullen voor zover binnen het bereik ligt, worden verwijderd.
Beheren gegevens van donateurs en sponsoren.
 Als muziekvereniging zullen wij persoonlijke- & bedrijfsgegevens verwerken met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt.
Wij zullen de volgende gegevens in ons systeem opnemen.
naam, voornaam, tussenvoegsel, voorletters.
 adres, postcode, woonplaats
 telefoonnummer(s)
 e-mailadres
 IBAN nummer.
Overige gegevens zullen bij verstrekking direct worden verwijderd.
Bovenstaande gegevens zullen onder geen beding aan derden worden verstrekt.
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Muziekvereniging Mozart bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
 Alle personen die namens Muziekvereniging Mozart van jouw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
of technische incidenten;
 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 Onze (bestuurs)leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens.
Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou
ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een
andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming
hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met
ons op!

bottom of page